Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տեսանելով մեր ընդունելութիւն ժողովրդեան յաշխարհին Վասպուրականի եւ թուղթ փոխանորդութեան նոցայ ընդ քեզ, եւ ի վերայ երդման քոյ հաստատեցաք ի միտս մեր հաւատարիմ քոյ լինիլ ի Տանն Հայոց, տուաք քեզ նամակ շնորհաց եւ պաշտօն երկրաչափութեան ժամանակաւ երիս ամաւ, զի Տեառն Ստեփաննոս գողթանու իշխեսցես ի երեսս երկրին Հայաստանեաց չափելոյ, եւ տուաք իշխանութիւն քեզ չափելով բաժանեսցես ըստ իւրաքանչ յաշխարհ յաշխարհէ, գաւառ ի գաւառէ, եւ հաստատեսցես վիճակ քաղաքաց, վանօրէից ըստ Օրինաց եւ տուեցելոց եւ խոստմանց տանէն հայոց, եւ բայցայայտնեսցես ի յերեսս թղթոյ բոլոր երկիրն Հայաստանեաց մէջ սահմանի իւրեանց լերամբ, անտառիւք, լճակաւ, գետօրէիւք, աղբիւրօք եւ այլն, տուաք իշխանութիւն քեզ, զի արգելեսցես ամենեցւոյն ո'վ ոք որ իցէ, որ յօրինել կամեսցի տուն եթէ գտցի կամք նորայ արտաքոյ սովորութեան հայոց եւ ի դրունս շարից եւ կամ մերձ ամենայն ամրոցաց եւ բերթօրէից եւ ամենայն ամրոցի վիճակէ, եւ միշտ պահել պարտէ քեզ մերձ ամենայն մայրաքաղաքաց դաշտ մի լայն արձակ ի վերայ քաղցր ջրոյ վասն իջանելոյ 60 հազար զինուորս, եւ միոք ի տեղին յայնմիկ շինեսցի տուն եւ տնկեսցի այգիս, եւ տուաք իշխանութիւն քեզ ի ծախիւք Տանէն Հայոց բանալ ճանապարհս մերձագնացս, եւ խորտակիլ բլուրս, եթէ գուցէ արժանի շահաւէտութեան անցուցանել ջուր ի մի տեղէ առ միւս, եւ պատուիրեմք քեզ ջանալ եւ հոգս տանիլ ի վերայ աշխարհիս եթէ արժան տնկել յանտառ, կամ հատանել եւ զամենայն զոր ինչ պատճառ որ հարկաւորեսցի առատանալոյ աշխարհն մեր, գրուեցաւ ի դրունս եւ այլն:

Վկայեմք, որ ձեռնադրեցին,
կնքեցին եւ յանձնեցին.
Մ. Ի.
Մ. Գ.
Ս. Տ.
Վ. Տ.
Գ. Տ.

Օրինակ նամակի Պետ Տկարաց: