Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տեսանելով մեր ընդունելութիւն ժողովրդեան աշխարհին Արարատեան, եւ թուղթ փոխանորդութեան նոցայ ընդ քեզ ի վերայ երդման քոյ հաստատեցաք ի միտս մեր հաւատարիմ քոյ լինիլ ի Տանն Հայոց, տուաք քեզ նամակ Շնորհաց եւ պաշտօնի տկարաց պետութեան ժամանակաւ երիս ամաւ, զի դու Տեառն Յովհաննէս Դվնու իշխեսցես ի վերայ ամենայն տան տկարաց, որում պահպանի ի Տանէն Հայոց, տուաք իշխանութիւն քեզ ծախիւք Տանն Հայոց յօրինել մերձ ամենայն մայրաքաղաքաց լայնարձակ տուն վասն բնակութեան տկարաց եւ խոցելոց, պատուիրեմք զգոյշանալ եւ գտանիլ բժիշկ վասն դարմանելոյ տկարաց, եւ որոնել ի երեսս երկրին մերոյ ի դաշտս ծաղկանց, եւ կղեվս անտառից, եւ արմատս խոտոց, ո'չ թէ միայն վասն բժշկութեան դեղօրէից նոցայ, նա' եւս լուս ածելոյ պարգեւք գաղտնի, որ այժմոյս ի մէնջ մեր անծանօթ, գուցէ ելանելով զանազան ծաղկունք սերմարունք կղեվ տակռիք, որ հարկաւորեսցի ժողովրդեան մերոյ եւ այլոց բազմաց, զի կարի ընթանալ առ ի վաճառ ի տարր յաշխարհ, տուաք իշխանութիւն քեզ ամենայն զօրութենէ զգոյշ լինիլ զի մի' մտցէ ի բնութիւն ազգին հայոց եւ աշխարհն մեր բորոտութիւն, այսպիսի աղտս հան ի միջէ տկարաց եւ յաշխարհէ, քաղաքէ եւ ամենայն բնակութենէ մերմէ, բնակեցոյ ի տեղի բնակութեան առանձին ի վերայ անմարդաբնակ լերանց, դարմանէ նոցայ մինչեւ փարատեսցի իսպառ ապա թոյլ տուր նոցա շրջիլ ի յերեսս յերկրի մերոյ ազատ, եւ պատուիրեմք քեզ զի մի' խնայեսցես բժիշկ եւ դարման ի հասարակ ազգէն հայոց եթէ գտցի տնանկ եւ աղքատ ծախ մխիթարելոյ նորա ի Տանէն Հայոց հատուցումն լինիցի, եւ ունիս իշխանութիւն ծախիւք Տանն Հայոց պահել ամենայն տկարս ըստ իւրաքանչ քաղաքի յստակ զգեստիւք եւ բարեխառն կերակրօք գիտութեամբն ըստ իւրաքանչիւր աշխարհաց իշխանի քաղաքին, գրուեցաւ ի դրունս եւ այլն:

Վկայեմք, որ ձեռնադրեցին,
կնքեցին եւ յանձնեցին.
Մ. Ի.
Մ. Գ.
Ս. Տ.
Վ. Տ.
Գ. Տ.

Օրինակ նամակի Հազարապետութեան: