Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Յայտնի լինի ամենեցուն, որ ես Մարտիրոս որդոյ Բարսեղի ի գեօղաքաղաքէ Լօռի կատարելապէս պարտական եմ առ Տեառն Վրթանէսի որդոյ Սեղբեստրոսի քաղաքէն Աստապատու բովանդակն տուգանօքն երկու հարիւր դահեկան երծաթ, հատուցումն նորին լաւ եւ հաստատապէս առնելն իմ առ նոյն Վրթանէսի եւ կամ իւր կտակակատարին ժառանգին եւ անուանելոյն, պարտական արարի իմ անձն կտակակատարն ժառանգն եւ անուանեալն յատկապէս վկայից ներկայութեան ում ի այսմ ձեռգրեցի եւ կնքեցի ի քաղաքն Լօռի յայսմ աւուր հոկտեմբերի ամսի տասն եւ ութն յամի Տեառն մերոյ փրկչին մէկ հազար եօթն հարիւր եօթանասուն եւ մէկ:
Միեւնոյն վերոյ անուանեալ Մարտիրոս փոխեմ առեալ եւ ընկալեալ եմ վերոյ անուանեալ Վրթանէսէ բոլոր ստուգապէս բովանդակն մին հարիւր հատ դրամ երծաթ հայոց որ ընթանայ առ ի վաշխի հարիւրին վեց ի մի տարէն որ հատուցանեմ միեւնոյն ժամոյն որ պահանջէ:
Այժմ դաշնադրութիւնս այս պարտականութեանս այսպէս է, որ եթէ վերոյ անուանեալ Մարտիրոսս կամ իմ կտակակատարն ժառանգն եւ անուանեալն լաւ եւ հաստատապէս հատուցումն առնեմ առ ասացեալ Տեառն Վրթանէսի կամ կտակակատարին ժառանգին եւ անուանելոյն իւրոյ բոլոր ստուգապէս բովանդակն մին հարիւր երծաթէ դրամն հայոց հանդերձ վաշխիւն որ վերա կբերէ ի յայսմ, այնուհետ այս տուգանս պարտուս անարժան լինի եւ անկարող եթէ կատարումն սորայ անդրադարձն կլինի ամենայն կերպիւ արժանաւոր կլինի եւ կարօղ,

Վկայեմք, որ ձեռնադրեաց,
կնքեաց եւ յանձնեաց.
Մանասէ որդի Գրիգորի.
Յարութիւն որդոյ Մինասայ.
Մարտիրոս որդոյ Բարսեղի.

Օրինակ Զերծա պարտուց: