Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Առ Պատուելի Դատաւորքն Յապարանի Դատաստանի ի մէջ Երեւան քաղաքին:
Ձերոյ գանգատող Սարգիս Բամբակայ
ձորու հողագործ ընդ դէմ Դատախազ
Միքայէլ ձկնորս Վահանու,
երկայնամիտ լերուք:

Ներքոյ գանգատողն յամսեանն սեպտեմբերի թուին փրկչին 1770 միով վաշխապարտ թղթով յանձնեցի դատախազ Միքայէլ ձկնորսին Վահանու երկու հարիւր քսան ղուռուշ հռօմէացուց դրամ, որում պատասխանէ մերոյ հայոց երկու հարիւր վաթսուն եւ չորս երծաթ դրամ, եւ դատախազն այս գանգատողիս ուխտեաց զի հատուցանել ի վեր ասացեալ դրամն ժամանակաւ երկու ամաւ հանդերձ վաշխիւ ի ամենայն մի հարիւրի ի մի տարին 6 ղուռուշովն, վասն հաստատելոյ խօսքն գանգատողիս ներփակեցեալ ի այսմ ընծայեցի առ ի ատենն պատուելի յապարանիս Օրինակն վաշխապարտուց դատախազին նշանաւորեալ Ա. եւ յետ անցելոյ լրումն ժամանակին, ուխտի մերոյ գանգատողս բազմիցս անգամ սիրով եւ բարեկամութեամբ ելի ի խնդիր դատախազէ դրամիս եւ վաշխին մինչեւ ցայսօր ո'չ գտի հատուցում, վասն այս պատճառի հայցեմ զի ելցէ պատուելի յապարանէն կոչումն դատախազին եւ իսկոյն պարտաւորել նմայ տալ երաշխաւոր վասն անձին իւրոյ մտանել ի դատաստան, եւ ակն ունեմ ի արդարութենէ դատողութեան ձերոյ զի հրաման տացէք դատախազին այս գանգատողիս, զի անթերի հատուսցէ դրամն այս գանգատողիս վաշխիւն հանդերձ ծախիւն զոր ելանէ դատաստանիս, փոխանակ այսքան բարութեան հատուցանէ Տէր վարձս ձեր ի հանդերձելումն:
Գրուեցաւ ի դրունս մայրաքաղաքին Երեւանու:
Այս աւուր 3 հոկտեմբերի ամսոյ եւ ի
թուին Տեառն փրկչին 1768. ձեռամբ
Էլիազ ատենաբանիս եմուտ ի ատեանն
պատուելի յապարանի յԵրեւանու:

Օրինակ յանդիմանելոյ դատախազին ընդ դէմ գանգատողին: