Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի Սահակայ Բագրատոնէ ծայրագոյն իշխանէ մայրաքաղաքին յԵրեւանու եղեւ խոստացեալ առ Մկրտիչ որդոյ Վրթանէսի նոյն քաղաքի վաճառականի զի ունի ազատութիւն բանալ շուկայն ի փողոցս քաղաքին վաճառելով զամենայն զոր ինչ կերակուր, զգեստ, ոսկի, երծաթ եւ ամենայն հրահայելիք եւ ակունք եւ ակունք եւ ամենայն սերմ եւ բանճար խոտոյ մինչեւ փայտ պահելով զիւրն եւ զինչս իւր ի ներքոյ սահմանին հայոց` հատուցանելով հարկ եւ մաքս եւ այլն, եւ արգելեցաք նմայ գնելոյ եւ վաճառելոյ դեղօրեայք որ իցէ մահացուցիչ, բայց եթէ դարսան վասն բժշկութեան վաճառիցէ առն որում գտցի ի գնողէն երաշխաւոր եւ պահել պարտ է անթերի չափս եւ կշիռս հաւասար ըստ սահմանին հայոց, եւ ի գործ վաճառութեան եթէ գնելոյ եւ եթէ վաճառելոյ իրաց զգոյշ լինիցի, զի մի' խաբեսցի արանց միամտից եւ ռամկաց, եւ մի' գնեսցի իր ինչ չափազանց յեժան որում ձգտի ի միտ զի կարի գողացեալ, եւ մի վաճառեսցի չափազանց թանկ իբր խաբեցեալ, որ ի վերայ այդպիսի պատահմանց դատաստան ընդունելոյ հարկեսցի, գրուեցաւ ի դրունս մայրաքաղաքին յԵրեւանու, յայսմ աւուր մարտի ամսի չորս, յամի Տեառն փրկչին մերոյ Քրիստոսի 1773:
Ի Սահակ բագրատոնի.

Օրինակ ի հրովարտակի ելեալ ի Նախարարէ: