Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք փոխանորդ ի յորում գաւառէ եթէ պաշտօնի ի տանուտէրութեան, եթէ իշխանութեան եթէ մեռցի եւ եթէ վասն մեղաց իւրոյ անկանիցէ ի պաշտօնէ, փոխանակ նորայ կրկին ընտրեսցի ի գաւառէ իւրմէ այլ ոք, որպէս հատոր տասն եւ չորսերորդ յօրէնս, եւ մտցի ի տեղի ննջեցելոյ ժամանակաւ մնացորդի ժամանակին անցելոյն որում տուեալ էր նմայ յառաջնում: