Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տարեմուտ տարոյն ի յամսեան նաւասարդի եղեւ մէնջ Ազգին Հայոց, որում ոչ համեմատի ընդ չորս եղանակի տարւոյն, եւ ո'չ ցուցանէ սկիզբ ո'չ գառնան, ո'չ ամառան, ո'չ աշնան, եւ ո'չ ձմեռան, վասն որոյ անուանք ամսոց հայոց միայն մնասցէ վասն հաստատութեան բազում գրեանց մէջ հայոց, այլ տարեմուտն մեր սկսանի յունվարի վեց Օր տօնի ծննդեան եւ յայտնութեան փրկչին մերոյ Քրիստոսի, եւ անուանք ամսոց հայոց յիշեսցի ընդ գործս: