Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք առանց հարկաւորութեան արժանոյ մի' ելցէ ի տանէ եւ ի բնակութենէ իւրմէ յետ ինն ժամ երեկոյեան առ այլ, եթէ հարկն պարտաւորեսցի նմա ելանել, պարտէ նմա ունիլ ընդ իւր լոյս ճրագի, եթէ ո'չ ըմբռնեսցի գիշերապահն նմա եւ դիցէ ի բանտի մինչեւ ցառաւօտ, եւ քննեսցի այրն եթէ գտցի անմեղ արձակեսցի նոյն աւուր, եթէ գտցի մեղաւոր պատժեսցի ըստ Օրինօք: