Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն տեղիս ի վերայ Աշխարհին Հայոց թֆանկ շինողն շինեսցի մեծութեամբ լայնութեամբ եւ ամենայն կերպարանօք յամահաւասար որ չախմախ գուլի եւ սմբէն մինն միւսին Օգնական լինի: