Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն որ ցուցանէ առաջի ատենի տանուտերաց արհեստս նորագոյթ եւ շահաւէտութեան վասն հասարակաց բարութեան ի վերայ Աշխարհին Հայոց գտցի պարգեւս ըստ արժանաւորութեան բանին իւրոյ: