Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որում տեղի եւ որում ժամանակի յերեսս Երկրին Հայոց եթէ ի ժամանակս խաղաղութեան, եւ եթէ պատերազմի ով ոք թշնամի որ յարիցէ ի վերայ մեր որում ստանայցէ աւար, եւ կամ կողոպտիցէ, եթէ գաւառն եւ կամ աշխարհն այն ազատապէս ջատագովելով անկանելով ի բերանոյ սրոյ մինչեւ եօթն այրս եւ ոչ կարացէ զերծուցանել զինչս իւրեանց եւ թշնամին աւարս յարիցէ, կորուստն ընչից գաւառին յայնմիկ հատուսցէ Տունն Հայոց առ կորուսանողն իբր հատուցեալ պարտս իւր: