Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք բնակեալ ի յերեսս երկրին եւ հովանաւորութեամբ Տանն Հայոց եթէ անկանիցի ձեռս թշնամեաց գերի` Տունն Հայոց պարտաւոր է փրկել նմայ եւ դարձուցանել ի տուն, եւ ի բնակութիւնս իւր: