Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք բնակեալք ի ներքոյ հովանաւորութեան Հայոց` ազատապէս կարող է գանգատել ընդդէմ ամենայն արանց, եթէ նախարարին տանուտէրի խորհրդակցի դատաւորի, իշխանի եւ կամ հասարակ ժողովրդոց, դատախազն պարտէ պատասխանել գանգատողին, եւ ընդունիլ վճիռս դատաստանի, ի վերայ իւր ըստ Օրինօք: