Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն դատախազ եթէ մտցի ի բանտ վասն պարտուց, գանգատողն պարտէ հատուցանել վասն կերակրոյ եւ հարկաւորութեան նորա ամենայն աւուր մին դրամ երծաթոյ: