Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն գանգատող եւ դատախազ որում գտցի անպարտ, եւ կամ անիրաւութեամբ եւ նենգութեամբ գանգատեցեալ եւ ընդիմացեալ պարտէ մեղաւորն հատուցանել ծախն երկուց կողմից լեալ ի դրունս դատաստանի եւ վնասն կորուսանելոյ ժամանակին արդարոյն: