Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն պարտապան որ ի պարտոյ ոսկոյ եւ երծաթոյ, կամ գինոյ, ցորենոյ որ ոչ իցէ, պարտ քրէական զի մտեալ լինիցի ի բանտ, եթէ գուցէ գտանիցէ երաշխաւոր ժամանակաւոր վասն անձին իւրոյ եւ թղթաւ ձեռնադրեցեալ երաշխաւորին տացէ բանտապանին իւրոյ` կարող է ելանել ի բանտէն ամենայն երեկոյեան շաբաթու որում լուսանայ միաշաբաթն ազատապէս մտանել տուն եւ բնակութիւնս իւր եւ բոլոր Օրն կիրակէի մտանել տուն Տեառն Աստուծոյ եւ շրջել ի քաղաքի եւ նոյն Օրն ժամ երեկոյեան դառնալ անդրէն ի բանտ: