Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն բանտ արկեալ պարտու ոսկոյ եւ արծաթոյ բայց ի քրէական մեղաց եթէ գուցէ զի փախիցէ ի բանտէ, իշխան աշխարհին յայնմիկ պարտական լիցի հատուցանել պարտն նորայ որում ունի ի բանտ արկանողին: