Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն իշխանք եթէ ծայրագոյն, եթէ մասնաւոր, եթէ ի կարգէ զինուորութեան, եւ կամ կառավարութեան ամենայն կերպիւ բարիս ազատապէս գործել կարէ, այլ չար ոչ մի, եւ եթէ բարեգործութիւնք ուրեմն պատուեցեալ լինի ի մէնջ, եւ հատուցումն բարեաց գործոց իւրեանց ըստ հաւատոց մերոց ստանասցեն ի հանդերձելումն, եւ ի գործս անօրէնութեան գործողն դատաստան ընդունեսցեն ըստ Օրինօք: