Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ո'չ ոք տէր եւ կամ տիկին վասն մեղաց սպասաւորի եւ աղախնոյ իւրոյ մի' կարողասցի հարկանել գան յաւելի քան թէ երկոտասան դալար փայտիւ ի տեղի փափուկ մսի, որ ոսկր նորայ մի' փշրեսցի եւ եթէ սպասաւոր կամ աղախին երկոտասան գանիւն մի' գտցի կառավարեալ տացի ի ձեռն իշխանին տեղի բնակութեան իւրեանց, զի իշխան այնմիկ պատժեսցէ ըստ արժանեաց մեղաց նոցայ: