Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն տուն ողորմութեան կառավարեսցի ձեռամբ եօթն հօր որում ասի հայրք որբոց, եւ ստացուածք տանս շահեցուցանեն վարձիւ ի վերայ արանց երաշխաւորաւ, եւ հայրք այսոքիկ ամենայն երիս տարւոջ մի անգամ նորոգեսցի համեմատելով ստացուածքն: