Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք որ բանասցէ բերանս իւր բանիւ նախատանաց ընդ դէմ ում որ իցէ թէ ընչի թէ պատուոյ` պարտէ ընդունիլ դատաստան, եւ եթէ բան բերանոյ իւրոյ ո'չ կարասցէ արդարացուցանել վկայիւք եւ հաստատել առաջի ատենի` դատաստանի պատիժս գտցի: