Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք ամուսնացեալ միով ամուսնութեամբ գտցի շնորհ ի Տեառնէ որ բազմեսցի ի վերայ սեղանոյ տան իւրոյ, այր եւ կին երկոտասան որդոք, սոքայ ամենայն աւուրս այս ցանկալի ժամանակին կենաց իւրեանց ի Տանէն Հայոց գտցեն երկոտասան հացս: