Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն վճիռ ի որում դատաստանէ եւ ի աշխարհէ եւ իշխանութենէ որ ելցէ, բայց քրէական մի' ոք ունիցի իշխանութիւն յետս դարձուցանելոյ եւ զանազան կերպս փոխարկելոյ, բայց ծայրագոյն յապարանն դատաստանի Հայոց, եթէ յառաջ քան զհնգետասան աւուր յետ վճռոյն յայտնի առնեն դատաստանի կամքն իւրեանց զի հաճեցան մուծանիլ ի յապարանն, եւ յետ անցանելոյ հնգետասան աւուրն վճռոյ, նա' վճիռն մնայ հաստատուն եւ արդարութիւն մէջ գանգատողի եւ դատախազի: