Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն տարւոջ եւ ամենայն ժամանակի ըստ տարբերութեան պատահմանց եթէ հարկաւորեսցի ամենայն հատոր եւ հատորք Օրինաց որում ընդունելի ամենայն հայոց գտցի արձակապէս կարող է հաստատել եւ հռչակել ամենայն ժողովրդոց եւ մուծանել ընդ Օրէնս մեր: