Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի Սրբոյ Աթոռէն Հայրապետութեան Ամենայն Հայոց, Արք Եպիսկոպոս մի ընտրեսցի զի մտցէ առ Տունն Հայոց տեղի փոխանորդի ամենայն էկլէզիաստիկաց, եւ Եպիսկոպոսն այն ընդ ամենայն բան խորհրդոյ համարեսցի իբրեւ երկու տանուտէր մի հոգեւոր եւ մի մարմնաւոր եւ սայ նստցի ի վերայ երկրորդ աթոռոյն ի առաջի աստիճանի աջ թեւին Տանն Հայոց, սա' ստանայցէ Հայրապետէ Հայոց տարէն 3000 դահեկան երծաթ վասն ծախոյ իւրոյ: