Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տունն Հայոց շինեսցի մէջ ամուր աշխարհի եւ մայրաքաղաքի որում գտցի պալատն նախարարին եւ պարսպեալ հովանաւորութեամբ պահակօք եւ ի միջի նորայ խորան մի մեծ արեւելից առ արեւմուտս ի կողմն արեւելեան երկու աստիճանաւ, եւ ի վերայ առաջի աստիճանի միմիայն աթոռ մի նախարարին եւ աջ կոյս նորայ ի վերայ երկրորդ աստիճանի Եպիսկոպոս տանուտէրն, ի նմանէ վայր ըստ երրորդ, չորրորդ եւ այլն մինչեւ կէս տանուտէրք հայոց ըստ իւրաքաչիւր աթոռի, նումր մնէն մինչ ի վայր, եւ ի ձախուստ կողմանէ ի վերայ երկրորդ աստիճանի, այլ կէս տանուտէրքն ի ձախակողմն նախարարին մինչեւ ի վայր, ամենեքեան ունիցին աթոռս մինչ վայր, եւ համար տանուտերաց որում ամենեքեան ծանիցեն այրն որում աշխարհի փոխանորդէ եւ որում աթոռի բազմենայ եւ որ համար աթոռ տեղի իւր:

Նախ նոմրայ 1
Նախարարն բազմող միայնակ ի
վերայ աթոռի առաջի աստիճանի,
եւ ի յանդիման աթոռի նորայ
սեղան մի, եւ ի վերայ սեղանոյ
թագ մի եւ սուսեր մի յառաջի
նախարարին:

2.
Արք Եպիսկոպոսն ի վերայ երկրորդ
աստիճանին եւ աջակողմն նախարարին,
եւ առաջի սուրբ սեղան մի փոքրիկ
ի վերայ սեղանոյն աւետարան մի
եւ խաչ մի:

3, 4, 5, 6, 7.
Ի վերայ երկրորդ աստիճանին
աջակողմն Եպիսկոպոսին
տանուտերք աշխարհի
մինչեւ ի վայր:

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Ի վերայ երկրորդ աստիճանինձախակողմն
նախարարին բազմեսցի ըստ իւրաքանչ
ի վերայ աթոռին իւրոյ մինչեւ ի վայր: