Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն իջուցեալ ոք ի աստիճանէ պաշտօնի ով որ իցէ, եւ կամ անկեցեալ ի պաշտօնէ, ո'չ ոք վերստին նմայ նորոգել կարէ, բայց Տունն Հայոց տանուտէրամբ: