Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Պաշտօն Դատաւորութեան, իշխանութեան, զինուորութեան, խորհրդակցութեան մինչ նախարարութիւն, մի' ոք գտցի իշխանութիւն զի ելցէ ի աստիճանէ իւրմէ ի վեր առաւել քան թէ շարս ամենայն ժամ եւ ամենայն տեղւոջ, եթէ մահու մեռելոց եւ եթէ վասն գործոց մեղաց, եւ եթէ ի լրմանէ ժամանակի պաշտօնի անկելոց ի աստիճանէ, ով ոք իշխան որ իցէ ի տեղի նորայ մտցէ այն որում ներքոյ նորայ էր, եւ ի ներքոյ նորայ, ամենեքեան միմիայն մի աստիճան բարձրասցեն, զի փոխանակ յետին դատարկ մնալոյ աստիճանի մտցէ այլ ոք ընտրեալ ի Տանէն Հայոց, բայց տանուտէրն որ հարկաւոր է լցցի տեղի անկելոյն ի բնիկ տեղակալէ իւրմէ ի ծածուկ խորհրդակցէ ըստ Օրինօք: