Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եթէ բարձր աստիճանիւ տուն գտցի առաջագոյն շինեցեալ ի նմա հիւսիս կոյս յետոյ, ով ոք յապա' շինողք տանց իւրեանց կարող լիցի ի վերայ երկրին իւրոյ շարել պարիսպ որքան բարձրութեամբ որ ինքն կամեսցի ի անտեսչութիւն մէջ տան իւրոյ եւ հեղիցէ ջուր եւ ձիւն առ տուն եւ փողոցն իւր: