Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ոչ ոք այր աղտեղի իրօք կարի եռացուցանել երկիր, բայց ի աղբէ անասնոց եւ թռչնոց, հոտեալ ձկնոց, եւ մեռելոտի անասնոց եւ կտըրմոխրէ եւ կնճեռնէ, յաւելի քան զայս արգելեալ իցէ: