Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն մարդ պարտ է նշանաւորել նշանաւ իւրով մատակս ձիոց եւ խաշանց եւ ամենայն անասնոց, եւ զամենայն զոր ինչ ոսկի, երծաթ եւ պղնձէ անօթ, եւ զամենայն զարդ տանն իւր զի ծանիցէ իւրն եւ Օտարն: