Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն թուղթ պարտուց եթէ անցանիցէ ժամանակ մինչեւ տասն ամ եւ միջոց անցելոց ամաց պարտաւոր եւ պարտատէրն մի' յիշեցուցանեն ընդ միմեանց առնելիք եւ տալիքս միմեանց, մնալով իբր մեռեալ մինչեւ տասն ամ յետ լրումն տասն ամաց պարտն այն անյիշելի լինի եւ թուղթն անարժան: