Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն հակառակութիւն ի վերայ ամենայն իրաց որում քաղաքի որ իցէ հարկաւոր է դատել ի մէնջ դատաստանի նոյն քաղաքին, եւ եթէ ի վճռոյն այնմիկ մի' բաւեսցի գանգատող եւ դատախազն կարող է յառաջ քան զ15 աւուր ժամանակի յետ վճռոյն իւրոյ մուծանել ի բարձր դատաստան, այլ եթէ ի վճռոյ դատաստանի քաղաքին իւրոյ բաւականասցի, եւ կամ տասն եւ հինգ աւուր ժամանակն անցանի, եւ կամ յառաջ քան զ15 օր մուծցէ ի բարձր դատաստան եւ գտցի վճիռ ի բարձր դատաստանէ այն իցէ արդարութիւն որ ոչ երբէք կրկին յիշել կարասցէ, եւ ո'չ ոք դատաստան ի վերայ վճռեալ բանի կրկին ունկս դնիցէ: