Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն վկայութիւն ի յումեքէ որ հարկեսցի եթէ յառնէ, եւ կամ եթէ կնոջէ վկայն եւ վկայութիւն հարցանողն պիտի մտանել ի խորան առանձին եւ փակել դրունս, եւ նախ երդմնեցուցանել վկայն ի վերայ սրբոյ աւետարանի որ զոր ինչ հարցմունք ի նմանէ արասցէ վկայն վկայեսցէ աննախանձաբար, եւ ամենայն զոր ինչ վկայութիւն որ ելցէ ի բերանոյ վկային երդմնեցելոյն նոյն վկայութիւն շարեսցի ի վերայ թղթոյ, եւ վկայն ձեռնադրեսցէ, եւ վկայութիւն առնողն հաստատեսցի ձեռամբ իւրով գրելով այսինքն` Մարտիրոս որդոյ Բաղրամի ի գէղջէն Շիրականի սեպտեմբերի ամսի 14 յամի Տեառն 1771 առաջի իմ երդմնեցաւ եւ վկայեաց զոր ինչ ի վեր գրեցեալ, եւ ձեռնադրեաց, եւ այս թուղթ վկայականի պարտ է ամրափակել եւ կնքել կնքաւ վկայութիւնս առնողին, եւ յերեսին գրել սա է վկայութիւն Մարտիրոսի որդոյ Բաղրամի, առ ի հաստատութիւն բանին գանգատող Մաղաքիայ որդոյ Զաքարիայի որ եմոյծ ի ատենի դատաստանին մայրաքաղաքին Երեւանոյ, եւ թուղթն այն ամուր կնքօք ընծայել առ ի ատենն դատաստանի, զի ոչ ոք յառաջագոյն իմասցէ բանն վկայութեան վկային, մինչեւ ի ժամանակն վճռահատութեան բացցի առաջի ատենի դատաւորաց եւ այլն: