Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ըստ Օրինօք Հայաստանեաց հրամանովն նախարարին երիս խումբս զօրաց յանձնեսցի երիս գոյնաւոր սպարապետաց զի կառավարեսցի այր եւ ձին ասպետօք եւ հետեւակօք եւ այր ձիօք համախոհ սպարապետօք հրամանաւ եւ բերանիւ նախարարին հնազանդ հրամանին տանուտերաց Տանն Հայոց: