Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Նախարարն զարդարի փառօք եւ արժան կարգի պաշտօնի իւրոյ այսպիսեօք.
Ուրար սեաւ ի պարանոց ի թիկնամէջ:
Ի վերայ ուրարոյ ոսկայտիպ առիւծն մի:
Ճառագայթ մի ակամբ փայլածու ի վերայ ձախու կրծոց:
Եւ ի միջի ճառագայթի գառն աստուծոյ դրշակ խաչիւ:
Եւ զնջիլն մի ոսկէ ի պարանոց եւ ի ծայր զնջլին ձիաւոր մի ոսկէ:
Եւ վերարկուն փելոն մի սեաւ երկայն, եւ ի ներս փելոնի մորթ մկան ղաղոմէ սուր ընդ մէջ ածեալ, ցուպ իշխանական ի ձեռին, եւ թագ պսակ, ի գլուխն ի վերայ գագատին խաչ: