Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որովհետեւ ծայրագոյն գաւազանն մտցէ մէնջ մեր ի շառաւիղէ Սրբազանից մերոց ձեռամբ Արք Եպիսկոպոսին եւ եօթն իշխանաց մերոց, որում ձեռնադրի մայր դատաւորն տալոյ իշխանութիւն իշխանական գաւազանի զինուորութեան նոցա որում գտցի ընտրեցեալ ի Տանէն եւ ի տանուտերանց Հայոց, ուրեմն պարտ է ամենայն մայր դատաւոր ի առաջին աւուր իշխանութեան իւրոյ տացէ իշխանութիւն գաւազանի ընդ երկրորդ դատաւորին զի մայր դատաւոր ով ոք որ իցէ եթէ մահու մեռցի, եւ կամ վասն մեղաց իւրոց անկցի ի կարգէ աստիճանէ, նոյն աւուրն երկրորդ դատաւորն գտցի պատրաստ եւ տացի իշխանութիւն երրորդի իւրոյ, զի մնացորդ դատաւորն ունիցի իշխանութիւն տալոյ իշխանական գաւազանի, զի շառաւիղ իշխանութեանս մի' անջատեսցի: