Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Աւարն ստացեալ ի թշնամեացէ ի ժամանակի պատերազմի ժամ պատեհի բաժանեսցի ի վերայ զինուորաց այս կերպիւ.

Ոսկի, երծաթ, ակունք եւ ամենայն զարդք ճոթանք, ձի եւ ամենայն անասունք, խաշին, ցորեան, եղ, ձէթ, գինի բոլորն հարկաւոր է հաւաքել եւ հռչակաւոր վաճառել, զի ով ոք որ կամի գնեսցի զամենայն զոր ինչ գին որ ելցէ եւ գին ասացեալ աւարին բաժանեսցի այսպէս:

Բաժին նախարարին ի մի հարիւրին. 5
Բաժին Սպարապետաց 10
Բաժին Ասպետաց 8
Բաժին Թօֆչի բաշունց 8
Բաժին Լրտեսպետաց 2
Բաժին Կերակրապետաց 2
Բաժին Երկրաչափապետաց 5
Բաժին Հազարապետաց 5
Բաժին Հարիւրապետաց 3
Բաժին Տասնապետաց 1
Բաժին Զօրաց այր եւ ձիոց 16
Բաժին Հետեւակ զօրաց 31
Այսպիսի բաժանի ամենայն մի 100

Եւ ամենայն ի վեր ասացեալ իշխանք ստանասցեն ի վեր յիշեցեալ բաժինս ո'չ թէ վասն իւրաքանչիւրօք թէ ո'չ որում վայելէ սպարապետին, լիցի բոլոր սպարապետաց քանիցս հոգի որ իցեն, նմանապէս միւս իշխանաց որում հարիւրին 5, որում վայել է հազաապետի հարկաւոր է բաժանիլ ի վերայ ամենայն հազարապետաց քանի անձինք որ իցեն, յետ այս բաժանմանէ, հարիւրին տասն եւ վեց որում վայել է այր եւ ձիոց զինուորաց, հարկաւոր է բաժանիլ ի վերայ բոլոր զինուոր ձիաւորաց, եթէ հասարակ, եթէ ասպետ, հազարապետ, տասնապետ եւ տղայոց ձիաւորից համահաւասար, նոյն գունակ հարիւրին 34, որում վայել է հետեւակ զինուորաց հարկաւոր է հաւասարապէս բաժանիլ ի վերայ սպարապետաց, հազարապետաց, հարիւրապետաց եւ տղայ զինուոր հետեւակաց, ո'չ ոք զրկեսցի ումեք ի բաժնոյ աւարէ իւրմէ եթէ գուցէ ոք զրկող դատաստան ընդունիցէ: