Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն կարգաւոր եւ իշխան գերի եթէ երդմամբ եւ ձեռնադրեալ թղթիւ խոստանասցէ որ ի բոլոր ժամանակ այնմ պատերազմի որում ինքն գերեցաւ մինչեւ ի ժամ խաղաղութեան հաստատելոյ, ո'չ ձեռս ի վեր մի կալցի ընդ դէմ Հայոց Զօրաց, եւ որում ժամու հրաւիրեսցի գերեցողն իւր իսկոյն հնազանդեալ եկեսցի եւ ընդունեսցի կեանս գերութեան իւրոյ նմայ տացի թուղթ ազատութեան շրջելոյ ի յերեսս երկրի ի տեղի որում գերի առնողն խոստանայցէ նմայ, եւ նա' ելցէ եւ սպասիցէ ի ժամանակի խաղաղութեան, յետ խաղաղութեան ընթանասցէ ըստ համեմատութեան դաշնոյ խաղաղութեան: