Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն շրջապատեալ քաղաքի եւ ամրոցի բնակիչք եթէ զինուոր եւ եթէ հասարակ ժողովուրդ, յետ շրջապատելոյ մերոյ մինչեւ հնգետասան աւուր ժամանակի ունի արձակութիւն անձամբ ընտանեօք ընչօք ելանել ի քաղաքէն եւ ամրոցէն թշնամեաց մերոց ի դրունս, եթէ հատուցանիցէ մեզ միայն տասանորդս հանեալ ընչից իւրոյ, եւ յինքն մնալով մեզ պանդուխտ ազատապէս ելցէ կալով մնասցէ ազատ ի յերեսս երկրի մերոյ ուր եւ կամեցի, եւ յետ խաղաղութեան նոյն պատերազմի կրկին ազատ լիցի, եթէ կամի ելանել ընչօք առ սեպհական աշխարհն իւր, եթէ յաւելի քան թէ հնգետասան աւուր` պարտ է ստանալ հրաման ի զօրագլխէ շրջապատողէ եւ ապա ելանել, յայնժամ զօրագլուխն ունի արձակութիւն տալոյ հրաման եւ կամ խնայելոյ, եթէ տացէ հրաման, հարկադրեսցի ելանողին հատուցանել ի հանեալ ստացուածոց տասնէն երկու եւ կամ երիս զամենայն ըստ խոստման ժամանակի, որպէս ի վեր վասն ժամանակի հնգետասան աւուր ելանողաց: