Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն զօրագլուխ հարկաւոր է պահել ընդ իւր զամենայն զոր ինչ պատուէր ի սպարապետէ իւրմէ, եւ ի ժամ պակասելոյ որում զօրագլխոյ որ իցէ զամենայն զոր ինչ նամակ եւ հրովարտակ եւ պատուէր եւ հրաման ստանասցէ տեղակալ ննջեցելոյն, զի կարի ունիցի լուս պատուիրանաց Տեառն իւրոյ ի վերայ գործի զօրաց իւրոց եւ այլն: