Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն վաճառելեաց միջնորդ, այսինքն դալալ, պարտ է պահել համար իրաց վաճառեալ եւ գնեալ իրաց, եւ մնալ վկայ զոր ինչ գին հաստատեցեալ ի վերայ բանին վաճառեցեալ, եւ ստանալ վարձ վաճառողէն հարիւրն մի, եւ գնողէն հարիւրին մի առանց աւելի: