Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն տուն եթէ յԱստուծոյ, եթէ իշխանին, եւ թէ ռամիկ ժողովրդի կառավարեսցի հրամանաւ Տեառն տան իւրոյ, ով ոք բնակիչք ի նմա հնազանդեսցի հրամանի տան տեառն, բայց հրամանէ որ իցէ ընդ դէմ յօրինացն Տանն Հայոց, եւ ոչ ոք այր ի որոք տան մի' հնազանդեսցի հրամանի ումեք եթէ լինիցի ընդ դէմ յօրինացն Տանն Հայոց: