Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տանն յԱստուծոյ կացողք ըստ սահմանի էկլէզիաստիկաց, այլ ով ոք մտանող ի տուն Տեառն առ ի պաշտել զԱստուած կալով հեզ եւ խոնարհ իւրաքանչիւր աստիճանի ի տեղի իւր կացցի այսինքն.
Նախարարի 1 առաջի աստիճանի:
Իշխանաց 2
Զօրագլխաց 3
Զինուորաց 4
Վաճառականաց 5
Հողագործից 6
Արհեստաւորաց 7