Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Աստիճան կանաց ի տան Տեառն ի վերայ իւրաքանչիւր աստիճանի այսինքն.

Տիրուհի 1 առաջի աստիճանի:
Իշխանուհիք 2
Տիկինք զօրագլխաց 3
Զինուորաց, վաճառականաց,
հողագործաց, արհեստաւորաց 4