Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Հայրապետ, Նախարար, Եպիսկոպոս, տանուտէր, քահանայք եւ ամենայն կարգի յիշխանք աշխարհի արտաքոյ աստիճանի իւրեանց իւրաքանչիւր անձամբ ըստ բնական եւ բանական բնութենէ իւրեանց ըստ կամաց եւ ըստ հաճոյից իւրաքանչիւրոյ շարժիլ գործել զամենայն աւուրս կենաց իւրեանց, թէպէտ բնական բնութիւն մարդոյ յորդորէ այլ պարտ է նոցայ ընդունելով յանձն առնուլ ի վերայ իւրեանց վարձս գործոց իւրաքանչիւր ձեռաց ի յօրինացն հայոց: