Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն բնակիչք յԱշխարհին Հայոց, եթէ սեպհական Ազգէն Հայոց, եթէ պանդուխտ ի այլ ազգէ բնակեալ ի Հայս, ժամանակի խաղաղութեան կարող է ստանալ հրաման իշխան աշխարհէն իւրմէ ելանել ընչիւք եւ ընտանեօք առ այլ յաշխարհ ուր եւ ինքն կամեսցի, այլ եթէ գաղտնի եւ առանց հրաման ելցէ զոր ինչ ստացուածք նորայ ձեռս անկանիցի ի տունս աղքատաց, գրեսցի զի լինիցի ժառանգութիւն տանն աղքատաց Հայոց, եւ երկիրն նորայ դատաւոր յաշխարհին վաճառել կարէ եւ տալ թուղթ վաճառելոյ գնողին այն թուղթ վաճառելոյն համարեսցի իբրեւ վաճառումն սեպհական Տեառն փախստական առն, բայց յառնէ միայնակ փախչեալ ի պատճառն մարդասպանութենէ եւ կամ որ ոք քրէական մեղաց եւ կամ պարտուց ընչից ինչս նորա մնասցէ ժառանգութիւն ընտանեաց եւ պարտատերաց իւրոց: