Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն առաջադրութիւնք ի միջի ամենայն բնակողաց Հայոց ի վերայ զոր ինչ եւ իցէ գործոց, հարկաւոր է ձեռնադրել թուղթ ուխտի եւ դաշնոյ, եւ ի նմայ յիշատակել տուգանքն ուխտազանց եւ դաշնաբեկ արանց տոկոս ըստ արժանւոյ գործին, որ եթէ գուցէ ով ոք գտցի ուխտազանց նա' ինքն իւրն դատապարտեալ հատուցանելոյ տոկոս ուխտազանցութեան իւրոյ: