Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ոչ ոք սպասաւոր ի որ ոք իշխանի եւ իշխանութենէ հրամանաւ որ իցէ մի' մտցի ի սենեակս կանաց, յատկապէս կանաց ամուսնացելոց, զի մաքուր է եւ դալար, ո'չ ոք աղմուկ եւ դղրդում եւ տարակուսութիւն ո'չ ցանկամք ծնողաց մերոց կանաց եւ ապագայ ծնանելոյ վասն մեր որդոց մայրց, վասն որ ոք պարտականութեան որ իցէ, բաց վասն քրէական եւ մահապարտ առն ըմբռնելոյ յաղագաւ: