Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն իշխան քաղաքաց ամենայն տարւոջ չորս անգամ արասցեն հանդէս եւ հրաւիրեսցեն նշանաւոր արք ի ճաշ, եւ արք եւ կանայք ընթրիս եւ կաքաւել. մի Յունվարի 6 տօնի սրբոյ յայտնութեան ձմռան.
մի Յունվարի Տօնի Սրբոյ Յայտնութեան ձմեռն
մի . . Տօնի Սրբոյ Յարութեան գարնան.
մի . . Տօնի Վարդավառի ի ամառնան.
մի . . Տօնի Սուրբ Խաչի ի աշնան.
Մինչ դեռ բազմեալ ի սեղանն ճաշի ուտել եւ ըմպել իւրաքանչիւրօք, որում բնութիւն իւր խոստանասցէ յետ ագենելուն հարկաւոր է յիշխան քաղաքին առնուլ բաժակ գինով ի ձեռս իւր եւ այց արասցէ բարձրաձայն հնչմամբ ի աջ եւ ձախ թեւ ընդ իւր բազմողաց ասելով այսինքն. Առաջին անգամն բարի կեցութիւն ամենայն հայոց, եւ սմայ վառեսցեն շուրջ պարսպի եղեալ թօփերն.
Երկրորդ անգամն, երկայն կեանս
Նախարարին Հայոց փրթանայ սմայ..... 21 թօփ
Երրորդ անգամն, երկայն կեանս
Հայրապետին Հայոց տեառն Զաքարիէ
եւ բոլոր Եպիսկոպոսաց............... 19 թօփ
Չորրորդ անգամն, առատ պտղաբերութիւն
տնկոց Հայաստանեաց ............... 17 թօփ
Հինգերորդ անգամն, սէր դրացեաց մերոց
հաստատուն ընդ Հայք ............... 15 թօփ
Վերջ բարի հանգստութիւն
հրաւիրեալ եղբարց .................. 13 թօփ
Եւ ապա' յոտս կացցեն գոհութեամբ ելցեն ամենեքեան առ տունն իւրեանց, եւ ընթրիսն յիրիկուան հանդարտ եւ խաղաղութեամբ ո'չ երբէք յաւելորդութիւն ըմպելոյ, եւ ո'չ այլ ինչ համարձակաբար խրախճանութիւն եւ ո'չ ումեք կենաց յաղագաւ ըմպել եւ ո'չ թօփ վառել բայց հեզ եւ խոնարհ եւ մեղմ շարժմամբ, ամենայն այր ջանայ ծառայել կանանց Օգնական նոցայ լինիլ սրբութեամբ ուտացանել եւ ըմպել նոցայ քիչ գինի ջրով խառնեալ, եւ տալ տեղի նոցայ լսել ձայն երգոց տաղուաց եւ նուագարանաց, եւ կաքաւել հեզութեամբ եւ ամօթխածութեամբ եւ միաբան ուրախ լինիլ ի առաքինութիւնս իւրեանց մինչեւ բոլոր գիշերն եթէ կամին, եւ իւրաքանչ ոք ազատապէս կարէ ելանել առ տունն իւր որում ժամի որ ինքն կամի: